REGULAMENTE CONCURSURI

Regulament concurs Instagram - „Câștigă o invitație pentru toată familia al Sala Palatului de 1 iunie"

ANEXA NR. 83/ 14.05.2024

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei

1.1 Campania „Câștigă o invitație pentru toată familia al Sala Palatului de 1 iunie" (denumita in cele ce urmeaza „Promotia” sau „Campania”) este organizata si desfasurata de COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Intrarea Tudor Stefan nr. 57, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/5236/2009, avand CUI 25472246 (denumita in continuare „Organizatorul”).

1.2 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament oficial"), potrivit celor mentionate mai jos.

1.3 Regulamentul este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit prin accesarea www.zurli.ro[G&A1] , dar si pe pagina oficiala de socializare Facebook @Zurli. De asemenea, Regulamentul este disponibil oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail contact@zurli.ro[G&A2] . sau in urma formularii unei solicitari in scris, transmisa la adresa postala sus-precizata, apartinand Organizatorului.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului Regulament. Actul aditional modificator al prezentului Regulament oficial va fi publicat la nivelul link-urilor sus precizate, urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/ sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii participantilor in prealabil cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe Site-urile Organizatorului, dar si prin transmiterea documentelor modificatoare la solicitarea expresa a participantilor, daca este cazul.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata si se desfasoara la nivel national, pe teritoriul Romaniei si este valabila exclusiv prin intermediul paginii de Instagram Zurli, in data de 15.05.2024.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: contact@zurli.ro. sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Promotiei, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Campaniei

3.1 Campania se desfasoara astfel:

Orice client care postează în comentarii, la postarea aferentă concursului pe pagina de Instagram Zurli, un comentariu prin care răspunde la întrebarea adresată, in data de 15.05.2024, se va inscrie automat la extragere pentru a putea primi cadou o invitație pentru toată familia, care include rudele de gradul I, la spectacolul "Eu sunt Maya" de pe 1 iunie, de la Sala Palatului, București.

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial urmand a se completa cu detaliile fiecarei anexe.

Articolul 4. Dreptul de participare si mecanismul Campaniei

4.1 Promotia este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care raspund la postarea de concurs de pe pagina oficiala Instagram Zurli, @zurli.official

4.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament oficial.

4.3 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu neacordarea Produsului cadou.

4.4 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a Produselor cadou oferite in cadrul Campaniei, inlocuirea acestora sau schimbarea parametrilor acestora. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de Produsul cadou, asa cum este acesta descris in Regulamentul oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a acestuia.

4.5 Extragerea se va efectua in data de 15.05.2024 de către juriul Zurli. Juriul este format din Mirela Retegan – General Manager și Ana Brezeanu – Director executiv. Juriul va desemna 1 (un) câștigător dintre participanții care înscriu un răspuns valid la comentarii, la postarea de concurs de pe pagina de facebook Zurli. Dintre cele mai originale/amuzante/emoționante desene, unul va fi premiat de juriu.

Articolul 5. Protectia datelor personale

5.1 Prin participarea la Campanie, Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal (nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa de corespondenta postala, vocea, daca este cazul).

5.2 Datele cu caracter personal ale Participantilor in Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea organizarii si desfasurarii Campaniei, inregistrarii si validarii participarii la Campanie, acordarii produselor Cadou, rezolvarii oricaror reclamatii, sesizari sau plangeri cu privire la aceasta Campanie, transmiterea de informatii aditionale referitoare la Campanie, la solicitarea Participantului.

5.3 Datele cu caracter personal ale Participantilor, conform celor mai sus detaliate, sunt prelucrate in temeiul consimtamantului acestora, ca persoane vizate (art. 6, alin. 1), lit. a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal).

5.4 Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate pe durata Campanei, respectiv potrivit dispozitiilor legale in materie financiar-fiscala.

5.5 Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor putea fi dezvaluite autoritatilor si institutiilor publice, la solicitarea acestora, sau altor parteneri contractuali (de exemplu avocati, consilieri juridici etc.), in cazul in care Operatorul trebuie sa respecte anumite obligatii legale. Datele cu caracter personal ar putea fi dezvaluite, in masura in care este necesar, si urmatoarelor categorii de destinatari: imputernicitilor, consultantilor, furnizorilor de servicii IT, autoritatilor publice si altor entitati a caror activitate presupune prelucrarea acestor date. In aceste cazuri, Operatorul se asigura ca acestia sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si de protectie a datelor cu caracter personal.

5.6 Organizatorul respecta, in privinta prelucrarilor de date ocazionate de prezenta Campanie, toate prevederile legale nationale si europene din materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Articolul 6. Raspunderea

6.1 Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, respectiv termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii acestuia in toate aspectele legate de implementarea Promotiei.

6.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a produselor cadou.

6.3 Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament oficial si este de acord cu urmatoarele:

- Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

- Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a produselor cadou ce vor fi acordate de Organizator si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

6.4 Organizatorul prezentei Promotii:

- nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea produselor cadou dupa momentul preluarii lor de catre personalul societatii ce presteaza servicii de curierat;

- este exonerat de catre Participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Participanti in legatura cu produsele cadou, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

- nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu produsele cadou, indiferent de natura acestor prejudicii.

Articolul 7. Forta Majora si Cazul Fortuit

7.1 Pentru scopul acestui Regulament oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament oficial.

7.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

7.3 Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca vor invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

7.4 In intelesul prezentului Regulament oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin orice mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

- eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc).

7.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 8. Litigii

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente potrivit legii.

8.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Campaniei.

COMPANIA DE EVENIMENTE ZURLI SRL

Ai verde la distractie pe canalul nostru de YouTube. Fii primul care asculta cele mai noi cantece cu Gasca Zurli.

Fie ca veselia noastra
sa-ti inunde inboxul

INCHIDE